תנאי השימוש של DONE

תנאי שימוש

1.         כללי

1.1        קלין בוקס בע”מ, ח.פ. 515584233, שכתובתה משכית 32, הרצליה 4673332 (“החברה”), הינה הבעלים והמפעילה של מערכת לוקרים (“הלוקרים”) חכמה, אתר מרשתת בכתובת www.done.co.il ואפליקציה סלולרית, אשר שמם “DONE” (כולם ביחד, “המערכת”). באמצעות המערכת, החברה מעניקה לציבור הצרכנים שירותי קישור לסיטונאי כביסה, ניקוי יבש ו/או גיהוץ (“שירותי המכבסה”), שירותים שמאפשרים מסירה ו/או איסוף של חבילות ומשלוחים ו/או אחסנה (“שירותי המשלוחים”) ושירותים חדשים שהחברה תשיק מעת לעת (“השירותים הנוספים”; וביחד עם שירותי המכבסה ושירותי המשלוחים, “השירותים”).

1.2        “תנאים אלה” פירושו תנאי שימוש אלה, לרבות מדיניות הפרטיות בקשר עם המערכת (ראו https://done.co.il/privacy/), אשר תהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלה, כולם כפי שיעודכנו מעת לעת על ידי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. הוראות תנאים אלה יחולו על המערכת, השירותים, כל תוכן (כהגדרתו להלן) קשור עם מה מן האמור לעיל וכל פעולה שתבוצע על ידי המשתמש (כהגדרתו להלן) באמצעות המערכת ו/או השירותים וכן בקשר לרכישות באמצעות המערכת. תנאים אלה יחולו אף על כל עדכון, שידרוש ו/או גרסה של המערכת ו/או השירותים, למעט ככל שלאותו עדכון, שדרוג ו/או גרסה יצורפו על ידי החברה תנאים נפרדים. לחברה יתכנו הסכמים חתומים בכתב עם משתמשים עסקיים שהינם תאגידים בקשר עם השירותים ו/או המערכת – במקרה של סתירה בין תנאים אלה לבין הסכם כאמור בהקשר כלשהו, יגברו ההוראות שמחמירות באופן כלשהו עם המשתמש באותו הקשר. 

1.3        תנאים אלה מהווים חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש לבין החברה, לכל דבר ועניין. לפני רישום ו/או שימוש כלשהו במערכת ו/או בשירותים, על המשתמש לקרוא, להבין ולהסכים לתנאים אלה. מובהר כי כניסה ו/או רישום למערכת, ו/או שימוש ו/או ביצוע פעולה המערכת ו/או בשירותים מהווה הצהרה של המשתמש כי תנאים אלה ידועים לו ואת הסכמת המשתמש לתנאים אלה (לרבות לאיסוף, לשימוש ולגילוי של מידע לפי התנאים והמערכת) וקבלתם כמחייבים ואכיפים כנגד המשתמש. אם משתמש אינו מסכים לתנאי ו/או הוראה מתנאים אלה, הוא מתבקש לא להירשם, לא לגשת, ולא לעשות שימוש כלשהו, במערכת ו/או בשירותים. ויודגש, למשתמש לא יהיו תביעות, טענות ו/או דרישות, למעט בגין הפרה מהותית של תנאים אלה על ידי החברה.

1.4        לצורך תנאים אלה, “משתמש” פירושו כל אדם הנכנס ו/או הנרשם למערכת ו/או נמצא, משתמש באופן כלשהו ו/או מבצע פעולה כלשהי במערכת ו/או בשירותים. רק אדם (ולא חברה, תאגיד ו/או ישות מלאכותית כלשהי) בגיר (מעל גיל 18) שכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות ללא אישור אפוטרופוס רשאי להיות משתמש; כל משתמש מצהיר כי הוא (וכל נמען ו/או מקבל של משלוח וכיו”ב) עומד בתנאים אלה.

1.5        כל רכישה באמצעות המערכת ו/או השירותים תתבצע באמצעות כרטיס אשראי ישראלי, ו/או, ככל שהחברה תאשר כזה במפורש מעת לעת, אמצעי תשלום אחר, בתוקף (ביחד, “אמצעיי התשלום”). משתמש המעוניין לבצע רכישות באמצעות המערכת ו/או השירותים, מצהיר כי הנו בעל אמצעי תשלום בתוקף. המשתמש מתחייב כי כל רכישה באמצעות המערכת ו/או השירותים תתבצע בהתאם לכללי החברה וספק אמצעי התשלום של אותו משתמש. המשתמש בלבד יהא אחראי לכל נזק כתוצאה מביטול חיובים באמצעי התשלום של אותו משתמש. בכפוף לדין הקוגנטי החל, החברה תהא רשאית לחייב את אמצעי התשלום של המשתמש בגין כל רכישה באמצעות המערכת ו/או השירותים. החברה רשאית להפסיק שימוש באמצעי/י תשלום כלשהו/ם, לשנות את אמצעי/י התשלום הזמינים במערכת ו/או בשירותים ולהחיל הסדרי תשלום שונים ביחס לאמצעי/י תשלום כלשהו/ם.

1.7        בתנאים אלה, “תוכן” פירושו מידע, מאגרי מידע, טקסטים, תגובות, משובים, הצעות, המלצות, מלל, תכנים חזותיים, תווים, סמלים, צלמיות, תמונות, סרטונים, סימנים, ציורים, איורים, קבצי מוסיקה, קולות, מצגים גרפיים, אפינים, קבצים, תוכנה וכל תכנים אחרים.

1.8        המשתמש מאשר כי ברשותו טלפון סלולרי ומחשב שתואמים את דרישות השירותים. לחברה לא תהא אחריות כלשהי בקשר עם התאמת המערכת לטלפון סלולרי ו/או מחשב כלשהו.

1.9        המשתמש מתחייב לא לגרום לנזק כלשהו למערכת ו/או לחלק כלשהו ממנה וינהג בה בהתאם להוראות החברה וכל מתחם בו מוצבים לוקרים, כפי שיעודכנו מעת לעת על ידי החברה והמתחם (לפי העניין). החברה תהא רשאית לתקן, לפי שיקול דעתה, כל נזק שיגרום משתמש למערכת, ולשפץ, לפי שיקול דעתה, כל חלק מהמערכת, היה והדבר נדרש כתוצאה מנזק כזה, הכל על חשבונו של המשתמש. המשתמש יפצה וישפה את החברה בגין כל נזק שיגרם לחברה ו/או למערכת, לרבות כתוצאה מדרישה ו/או תביעה של בעלי ו/או מחזיקי המתחמים בהם מוצבים לוקרים.

2.         שונות

2.1        מובהר כי החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, לשנות את המערכת, מבנה המערכת, תכנים המוצגים בה, השירותים, מיקומי לוקרים, מספר הלוקרים, גדלי לוקרים ו/או כל הקשור למה מן האמור לעיל ו/או להפסיק את פעילות המערכת ו/או את השירותים, כל פעילות בקשר עם המערכת ו/או השירותים ו/או חלק כלשהו מהפעילויות לעיל, הכל מעת לעת, בכל עת וללא הודעה מראש. היה ומשתמש אינו מסכים לשינוי כלשהו, עליו להפסיק את הגישה והשימוש במערכת ו/או בשירותים לאלתר.

2.2        החברה זכאית, מעת לעת, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע, לחסום ו/או לשלול ממשתמש את הגישה למערכת ו/או לשירותים ו/או הכניסה ו/או השימוש במה מן האמור לעיל, את אפשרות לבצע רכישות באמצעות המערכת ו/או זכויות בקשר עם מה מן האמור לעיל, ו/או לבטל הרשאות שנתנו, ו/או לסרב להעניק שירותים, בכל מקרה – באופן מלא ו/או חלקי ובאופן זמני ו/או קבוע. החברה זכאית לבטל רכישות ו/או פעולות באמצעות המערכת ו/או השירותים של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת, שאינו נוהג לפי תנאים אלה ו/או המנסה לפגוע בניהולו התקין של המערכת ו/או השירותים.

2.3        המכירה של השירותים באמצעות המערכת היא אישית למשתמש והוא מתחייב לא למוסרם, להעבירם ו/או למוכרם בדרך כלשהי. השירותים מוענקים ונמכרים למשתמש לשימושו האישי בלבד ומשתמש לא ישתמש בהם בקשר עם פעילות מסחרית כלשהי. המשתמש לא יעביר, ישעבד, יאציל ו/או ימחה את התחייבויותיו ו/או זכויותיו ו/או חלק כלשהו ממה מן האמור לעיל.

2.4        תנאים אלה ניתנים לשינוי, תוספת, עדכון ו/או ביטול על ידי החברה, הכל מעת לעת, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ובלא שתהא לחברה חובת הודעה ביחס לכך. המשתמש אחראי להתעדכן בכל שינוי, עדכון ו/או ביטול כאמור. מובהר כי אף המשך שימוש של משתמש במערכת ו/או בשירותים לאחר שינוי ו/או עדכון כאמור יהווה הסכמה של אותו משתמש לשינוי ו/או לעדכון, בהתאמה.

2.5        האמור בתנאים אלה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

2.6        כותרות הסעיפים בתנאים אלה הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו בפרשנות תנאים אלה.

2.7        תנאים אלה אינם גורעים במאומה מזכויות ו/או סעדים של החברה לפי דין, תנאים המפורטים במקומות אחרים במערכת ו/או בשירותים ו/או מסמך אחר כלשהו. סעדים ו/או זכויות הניתנות לחברה תחת תנאים אלה (ו/או תנאים במקומות אחרים במערכת ו/או בשירותים) אינם גורעים מזכויות ו/או סעדים אחרים הניתנים לחברה תחת תנאים אלה (ו/או תנאים במקומות אחרים במערכת ו/או בשירותים). ככל שיקבע על ידי בית משפט מוסמך כי הוראה בהסכם זה אינה תקפה, לא יהיה בכך כדי לפגוע בתוקפן של יתר הוראות תנאים אלה, ובלבד שתנאים אלה יפורשו באופן שנותן תוקף מרבי לכוונת ההוראה הלא תקפה, ככל שניתן לפי הדין החל.

2.8        מבלי לגרוע ממגבלות זמן נוספות על המשתמש לפי תנאים אלה, תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד החברה תהא שלושה (3) חודשים מהתרחש עילת התביעה.

2.9        כל זכויות ו/או הוראות לטובת החברה תחת תנאים אלה ישרדו את סיום ו/או ביטול תנאים אלה ו/או ההתקשרות עם המשתמש.

2.10      וויתור של החברה על זכות תחת תנאים אלה לא יחשב לוויתור מתמשך או וויתור על זכויות אחרות. שתיקת החברה בנוגע להפרה של תנאים אלה לא תיחשב לוויתור שלה בקשר עם ההפרה. התנהגות של החברה לא תיחשב להסכמה ו/או וויתור כלשהו של החברה ו/או לשינוי, תוספת ו/או ביטול של תנאים אלה.

2.11      לבירורים, מידע נוסף והגשת תלונות, ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של החברה באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת [email protected] או בטלפון  *5099, בימים א’-ה’ (שאינם ימי או ערבי חג) בין השעות 8:30-19:00 וביום ו’ וערבי חג בין השעות 8:30-13:00.

3.         השירותים

3.1        למעט אחריותה המפורשת לפי סעיף 6.1 להלן, לא תהא לחברה אחריות כלשהי; האמור יהווה את אחריות החברה הבלעדית בקשר עם שירותים כלשהם ו/או אספקתם. מובהר כי לחברה לא תהא אחריות כלשהי, והיא אינה נותנת הבטחה ו/או מצג כלשהו, בקשר עם איכות ו/או טיב שירותים כלשהם, בקשר עם השימוש במערכת ו/או בשירותים ו/או בקשר עם בעיות, עיכובים ו/או שיבושים כלשהם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה אינה אחראית בקשר עם מעשי ו/או מחדלי ספקי השירותים וכל משתמש מכיר בכך שכל הסיכון והאחריות בקשר עם השימוש במערכת ו/או בשירותים ו/או התוצאות של מה מן האמור לעיל הינו עליו בלבד.

3.2        החברה אינה מתחייבת להעניק שירותים כלשהם באופן רציף, שוטף ו/או במהלך תקופה ו/או זמן כלשהו ו/או במקום כלשהו ורשאית לשנותם, מעת לעת, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש. החברה רשאית לעדכן את מחירי השירותים, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. המחיר בו יחויב משתמש שמזמין שירותים הינו מחיר השירותים בתוקף בעת ביצוע התשלום עבור אותה הזמנה (בעוד שהמחיר שהמשתמש יראה בעת שיבחר להזמין את השירותים עשוי להיות זה שהיה לפני כניסתו למערכת).

3.3        החברה אינה מתחייבת שהמערכת ו/או השירותים יפעלו באופן רציף ו/או ללא תקלות, הפסקות, טעויות ו/או הפרעות ו/או כי לא יגרמו נזקים למשתמשים וכיו”ב. למשתמש לא יהיו טענות כלשהן בקשר עם מה מן האמור לעיל. לחברה לא תהא אחריות כלשהי בקשר עם השימוש במערכת ו/או בשירותים ו/או רכישת שירותים באמצעות מה מן האמור לעיל. החברה רשאית להפסיק את הפעלת המערכת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תהא לה אחריות, בין כלפי המשתמש ובין כלפי צד אחר כלשהו, בקשר עם כך.

3.4        החברה רשאית להשתמש, בכל עת, מעת לעל ולפי שיקול דעתה הבלעדי, בקבלנים ו/או צדדים שלישיים אחרים לצורך ו/או בקשר עם הענקת השירותים ו/או חלקם.

3.5        החברה אינה מבטיחה כי לא יגרמו אובדן, דהיית, פגיעת ו/או הורדת צבע ו/או התכווצות. החברה לא תישא באחריות כלשהי בקשר עם חרוזים, שרוכים, הדבקות, הדפסות, פייטים, אביזרים אחרים ו/או מוצרי, חומרי ו/או תוספי עור ו/או דמוי עור. החברה לא תהא אחראית באופן כלשהו בקשר עם פריטים שנשכחו בתוך נשוא השירותים, שנמסרו בטעות ו/או אינם קשורים לשירות הרלבנטי שהוזמן, כגון כסף, מפתחות, שעונים, עטים, חפתים, מסמכים, מכשירים ו/או תכשיטים. כל משתמש יוודא שאין פריטים כאמור בנשוא השירותים. כל הכביסה במשקל נעשית ב 30-40 מעלות ובייבוש חם במייבש; לחברה לא תהא אחריות בקשר עם פריטים בודדים בתוך כביסה במשקל ו/או אחריות אחרת כלשהי לכביסה במשקל.

3.6        המשתמש יוודא כי נשואי השירותים (א) לא בלויים, ללא קרעים, ללא שיש בהם רוכסנים, כפתורים ו/או אביזרים אחרים רופפים ו/או חסרים, ו-(ב) מתאימים לכביסה, גיהוץ, ניקוי במכונות וייבוש במייבשים. המשתמש יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק שייגרם בקשר עם מה מן האמור לעיל.

3.7        שירותי המשלוחים יינתנו ביחס לחבילות במידה מקסימלית של 80/50/45 ס”מ, ובמשקל מקסימלי של 15 ק”ג, לחבילה. במקרה של חבילה ו/או משלוח שחורג מאיזה מהקריטריונים לעיל, תהא החברה רשאית לחייב את המשתמשים הרלבנטיים בדמי שירות נוספים, לסרב לבצע את השירותים בקשר עם, ו/או למסור את, החבילה ו/או המשלוח כאמור ו/או לחייב את מי מהמשתמשים הרלבנטיים לאסוף את המשלוח במקום שונה ממיקום הלוקר המיועד ו/או להחזיר את המשלוח לשולח, על חשבונו. אין בסעדי החברה לפי סעיף 3.7 זה כדי לגרוע מסעדים אחרים כלשהם והמשתמש מכיר בכך שהוראות סעיף 3.7 זה סבירות וראויות.

3.8        כל משתמש מתחייב לא לשים, להניח ו/או לאחסן בלוקרים, לקבל ו/או להוציא מהלוקרים, ו/או להזמין שירותים בקשר עם מזון, פריטים שבירים, מזומנים, שיקים, ניירות ערך,  מסמכים סחירים, כספים, תכשיטים, פריטים יקרי ערך, חפצי אומנות, נשק, פריטים המהווים סכנת לחיים ו/או לבריאות, פריטים הדורשים תנאי הובלה מיוחדים, חיות, שתילים, צמחים וכדומה.

3.9        כל משתמש מתחייב להשתמש במערכת ו/או בשירותים באופן חוקי ולמטרות חוקיות בלבד וכי כל שימוש כאמור יעשה בהתאם לכל דין. כל משתמש מתחייב לא לשים, להניח ו/או לאחסן בלוקרים, לקבל ו/או להוציא מהלוקרים, ו/או להזמין שירותים בקשר עם, חומרים, משלוחים, חבילות, פריטים ו/או תכולה אחרת, אשר מסירתה, אחסונה, אחזקתה, משלוחה, העברתה ו/או פעולה כלשהי בקשר עמה אינו חוקי ו/או עלול להיות לא חוקי, לרבות בשל סיבות הטמונות במקבל המשלוח. כל משתמש מכיר בכך שלחברה לא תהא אחריות כלשהי בקשר עם מה מן האמור בשני המשפטים הקודמים וכל משתמש מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שיגרם לה ו/או למי מטעמה בקשר עם מה מן האמור בשני המשפטים הקודמים. כל משתמש מתחייב כי לא ישתמש במערכת ו/או בשירותים באופן שעלול לגרום פגיעה במערכת ו/או בשירותים ו/או בתכנים המוצגים במה מהם ו/או יפעל באופן שעלול להפריע ו/או לשבש את השימוש במערכת ו/או בשירותים על ידי משתמשים אחרים.   

4.         רכישת השירותים במערכת 

4.1        המערכת מיועדת לאפשר רכישת שירותים מסוימים מהחברה. המחירים המוצגים במערכת כוללים מע”מ כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש. על מנת לבצע רכישה במערכת, המשתמש (א) יידרש להירשם למערכת ולצורך כך יתבקש להקליד פרטים בסיסיים, כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר טלפון סלולרי ופרטי אמצעי תשלום וכן לבחור סיסמה; (ב) יתבקש למסור פרטים נוספים בקשר עם הזמנת השירותים; וכן (ג) יתבקש להקליד סיסמה ו/או קוד שישלח אליו. המשתמש מתחייב כי הפרטים שיקליד וכל מידע אחר שיספק לחברה יהיו אמיתיים, מלאים, נכונים ומדויקים וכי כל הזמנה שלו תהא בתום לב ולא יהיה בהן משום שקר ו/או מרמה. לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב שיבוש הפעלת המערכת ו/או השירותים. המשתמש בלבד (ולא החברה) יהיה אחראי לשמירת הסיסמאות והקודים בסודיות וחשאיות מלאים, לביטחונם ולכך שרק הוא ישתמש בהם וכן בגין כל שימוש שאינו מורשה בהם. כמו כן, המידע שיימסר על ידי המשתמש במערכת ו/או בשירותים ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע לחדשות ולעדכונים בקשר עם המערכת ו/או השירותים, ניוזלטרים, ובכפוף לקבלת הסכמת המשתמש, ככל הנדרש לפי הדין החל בישראל, בנוגע למבצעים, הנחות, הטבות, תוכן פרסומי וכיו”ב. משלוח חשבונית ו/או קבלה לכתבות הדוא”ל שהמשתמש ימסור במסגרת רישומו למערכת (או בכל אמצעי דיגיטלי אחר שהחברה תיבחר, בהתאם לפרטים שהמשתמש ימסור לחברה) תיחשב כמסירתה כדין ולמשתמש לא תהא טענה, דרישה ו/או תביעה כלשהי בקשר עם כך.

4.2        כל רכישה במערכת מותנית בתשלום מראש או במועד אחר כלשהו, להחלטתה של החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי .במעמד ביצוע ההזמנה תהא החברה רשאית לערוך בדיקה של פרטי אמצעי התשלום, לבקש מספק אמצעי התשלום אישור ו/או להתנות אישור ההזמנה בבדיקה ו/או אישור כאמור. מובהר החברה תהא רשאית לבצע חיוב מבצע הפעולה בגין מחיר השירותים הנרכשים על ידו באמצעות אמצעי התשלום החל ממייד עם סיום ביצוע ההזמנה. כל הזמנה תהא לפי תנאים אלה והתנאים שיופיעו באותו חלק במערכת אשר יציע את השירות המדובר ולמשתמש לא תהא זכות כלשהי, למעט כמפורש בתנאי ההזמנה המתאימה כאמור ובכפוף להוראות תנאים אלה.

4.3        אישור רישום ההזמנה אינו מהווה ראיה בדבר השלמת ו/או אישור הפעולה, העסקה ו/או ההזמנה ואין בה כדי לחייב את החברה. החברה תהא מחויבת לאספקת השירותים המוזמנים רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה המתאימה, קבלת אישור מאת ספק אמצעי התשלום על ביצוע החיוב בידי החברה, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינו לבין החברה ובכפוף לשיקול דעת החברה, ואישור ההזמנה בכתב על ידי החברה למשתמש .במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי ספק אמצעי התשלום, תינתן למשתמש הודעה מתאימה. מובהר כי החברה רשאית לבטל כל הזמנה, אשר לא הושלמה במלואה ו/או תהליך ההזמנה לגביה לא הושלם במלואו, לפי שיקול דעת החברה. החברה רשאית אף לסרב להזמנה או לבטלה, היה ולפי שיקול דעתה אינה יכולה לספקו (אף אם במערכת מוצג אחרת באותה עת מסיבה כלשהי), למשל בהיעדר המשאבים המתאימים במועדים הרלבנטיים, ו/או היה וישנם טעויות ו/או שיבושים בתיאור, מחיר ו/או פרטים אחרים בקשר עם השירותים. הודעת סירוב או ביטול תימסר למשתמש באמצעות אמצעי שתבחר החברה. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש, והוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר, על טענה כלשהי כנגד החברה. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להגביל, למנוע ו/או לחסום את האפשרות להזמין שירותים במערכת ו/או רכישות, לרבות בהקשר של משתמש שכבר ביצע רכישות דרך המערכת ו/או שמנצל את המערכת ו/או השירותים באופן בלתי סביר ו/או לרעה ו/או שיש בהקשר שלו חשש להפרת תנאים אלה ו/או הדין ו/או לפגיעה בבטיחות המערכת ו/או השירותים.

4.4        כל התשלומים לחברה יתבצעו בשקלים חדשים.

4.5        על מנת לבצע רכישה במערכת, המשתמש עשוי להתבקש לפתוח חשבון במערכת. המשתמש לא ישתמש בחשבונו של אחר. המשתמש בלבד אחראי לפעילות בחשבונו  ולשמירת הסיסמאות ו/או בקודים שלו. המשתמש בלבד אחראי לשימוש (לרבות על ידי מי שאינו מורשה לכך) כלשהו בחשבונו, בסיסמאות ו/או בקודים שלו ו/או כל נזק ו/או הפסד שיגרם כתוצאה מכך.

4.6        לא ניתן להזמין באמצעות המערכת שירותים שסך מחירם פחות מ1 ₪. כדי שהשירותים יסופקו למשתמש והחברה תוכל לספקם, על המשתמש למסור פרטים מלאים ומדויקים בהזמנה.

4.8        תמונות וסרטונים במערכת הינן להמחשה בלבד.  

5.         אספקת השירותים

5.1        נשוא ההזמנות במערכת הינם למסירה ואיסוף בלוקרים של החברה במדינת ישראל בלבד. החברה אינה מתחייבת כי מסירה ו/או איסוף יהיו זמינים בכל הלוקרים בכל עת. החברה אינה מתחייבת על קביעות מיקומם של הלוקרים ו/או על בטחון ו/או בטיחות מיקומיה.

5.2        לחברה לא תהא אחריות כלשהי בקשר עם השירותים, אספקתם ו/או תנאים אלה, ככל שהפרה כלשהי קשורה עם כוח עליון ו/או גורם שאינו בשליטת החברה, לרבות מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום, אירועים ביטחוניים, תקלות מחשב, תקלות טלפוניות, תקלות תקשורת, הצפות, נזקי טבע, שביתות, סכסוכי עבודה, חבלות, תאונות, וונדליזם, גניבות ו/או כיו”ב (“כוח עליון”).

5.3        החברה רשאית להתנות אספקת שירותים בהצגת מספר אישור ההזמנה ואמצעי זיהוי שונים, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת לבדוק ו/או לבחון בדרך כלשהי את זהות המוסר ו/או האוסף מהלוקרים.

5.4        החברה תהא רשאית, בכל עת, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לפרסם ו/או להעניק הנחות, הטבות, מבצעים וכיו”ב (ביחד, “מבצעים”), לרבות כאלה שמיוחדים למשתמשים שהינם ברשימת הדיוור של המערכת, אשר יותנו בהיותם משתמשים כאמור, ו/או לשנות, לבטל, לסיים ו/או להפסיק הנחות, הטבות, מבצעים וכיו”ב. מבצע יחול רק על רכישות שהושלמו טרם ביטולו, הפסקתו, שינויו ו/או סיומו ולא תהיה למשתמש זכות, טענה, תביעה ו/או דרישה כלשהי בקשר עם כך. למעט ככל שמצוין במערכת אחרת, אין כפל מבצעים. לצורך זיהוי משתמש ברשימת הדיוור, תהא החברה רשאית לדרוש מהמשתמש למלא פרטים, כגון תעודת זהות, כתובת דוא”ל, מספר טלפון סלולרי, סיסמה ו/או קוד שיישלח אליו. החברה ו/או המערכת תהא רשאית להסיר משתמש מרשימת הדיוור ו/או לא לאשר לו להצטרף אליה בכל מקרה של חשש לניצול, מניפולציה ו/או שימוש בלתי סביר במערכת ו/או בשירותים.

5.5        איחור של עד חמישה (5) ימי עסקים מהמועד האחרון שנקבע לאיסוף מלוקר כלשהו לא יחשב לאיחור ו/או הפרה והמשתמש לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בקשר עם כך. עם אספקת נשוא השירותים, על המשתמש האוסף לבדוק היטב את תכולת נשוא השירותים, על כל פרטיו.

5.6        המשתמש (הרלבנטי לאיסוף) יקבל מסרון SMS (או הודעה דיגיטלית אחרת, לפי שיקול דעת החברה מעת לעת) עם הגיע נשוא השירותים ללוקר הרלבנטי. המשתמש מתחייב לפנות את נשוא השירותים מהלוקר כאמור תוך ארבעים ושמונה (48) שעות ממשלוח המסרון כלעיל. היה והמשתמש לא ינהג כאמור, תהא החברה רשאית לחייב את המשתמש בגין השירותים ובנוסף – ב-15 ₪ בגין כל יום אחסון נוסף לתא לוקר. היה ולא תפנה את הלוקר מנשוא השירותים כאמור תוך שבעים ושתיים (72) שעות, תהא החברה ראשית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות את הלוקר מנשוא השירותים כאמור ולאחסנם במקום אחר, תוך שתהא רשאית להמשיך לחייב אותך לפי התעריף במשפט הקודם. היה ולא תיקח את נשוא השירותים כאמור תוך שבועיים ממשלוח המסרון כאמור לעיל, תהא החברה רשאית לנהוג בנשוא השירותים כרצונה, לרבות זריקתו. אין בסעדי החברה לפי סעיף 5.6 זה כדי לגרוע מסעדים אחרים כלשהם והמשתמש מכיר בכך שהוראות סעיף 5.6 זה סבירות וראויות. 

5.7        החברה רשאית לפצל נשוא הזמנה, כל שכל חלק יסופק לאיסוף בנפרד, במועדים שונים ו/או במיקומים שונים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

6.         החזרים וביטול עסקה על ידי משתמש 

6.1        היה ובאיסוף של נשוא השירותים לפי הזמנה תחת תנאים אלה (א) חסר פריט ו/או חלק מנשוא השירותים כאמור; או (ב) שישנו חוסר שביעות רצון של המשתמש ביחס לנשוא השירותים כאמור, בשל פגם במה מהם שגרמו השירותים; על המשתמש להודיע על כך למוקד שירות הלקוחות של חברה בהקדם האפשרי, ובכל מקרה תוך 24 (עשרים וארבע) שעות ממועד האיסוף; החברה תבדוק את הפניה (המשתמש יספק לחברה כל ראיות (לרבות את הפריט הפגום) שיתבקשו עלי ידיה) ותהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש בדיקה במעבדה מתאימה. לא הודיע המשתמש כאמור, יהווה הדבר וויתור בלתי חוזר שלו על כל טענות, דרישות ו/או תביעות בקשר עם אותם שירותים ו/או הזמנה ו/או ההתאמה שלהם. ככל שהחברה תמצא בבדיקה כאמור שחסר פריט או חלק מנשוא אותם השירותים, או שפריט נפגם באופן שאינו ניתן עוד לשימוש, וזאת כתוצאה מהענקת אותם השירותים באופן העולה כדי רשלנות רבתי של החברה המהווה הפרה יסודית של תנאים אלה על ידי החברה ושלא באשמת המשתמש ו/או בשל הפרה של תנאים אלה על ידי המשתמש; והמשתמש שילם על אותם שירותים באופן מלא; אזי החברה, לפי בחירתה, תוך שלושים (30) ימים ממועד הדיווח של המשתמש הרלבנטי כלעיל, תבצע החזר כספי של המחיר שחויב בגין אותו פריט או חלק, לפי העניין, או שתספק למשתמש את הפריט או החלק, לפי העניין, או תחליף לו, הכל ככל שהחברה חייבת בכך לפי הדין הקוגנטי ובכפוף לתנאים אלה. היה והחברה תבחר בהחזר כספי ומשתמש לא יקבל את ההחזר הכספי תוך שישים (60) ימים ממועד דיווחו, עליו לפנות בהקדם לחברה. הסעד תחת סעיף 6.1 זה יהיה הסעד היחיד של המשתמש בקשר השירותים, המערכת, ההזמנות של השירותים ו/או תנאים אלה.

6.2        משתמש לא יהיה רשאי לבטל עסקה שביצע במערכת ומחיר השירותים לא יהיה בר החזר ו/או השבה.

6.3        מובהר כי זכויות משתמש תחת סעיף 6 זה חלות ביחס לפרטי וחלקי נשוא הזמנה מסוימים, לפי תנאי תנאים אלה, ולא ביחס לפרט/ים ו/או חלק/י נשוא הזמנה אחרים כלשהם ו/או ביחס להזמנה ו/או רכישה כלשהי בכללותה.

6.4        התחייבויות החברה תחת סעיף 6 זה יחולו ככל שחוק הגנת הצרכן, מחייב אותה בכך קוגנטית בלבד. ככל שחוק הגנת הצרכן יטיב עם החברה או יאפשר להיטיב עם החברה בקשר עם סעיף 6 זה, יחולו ההוראות המיטיבות עם החברה.

7.         ביטול עסקה על ידי החברה

החברה רשאית בכל עת (לרבות לאחר אישור ההזמנה ו/או החיוב בגינה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: אם יתברר כי אין לחברה את המלאי או המשאבים הדרושים לצורך ביצוע השירות המוזמן; אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש; בכל מקרה של מעשה או מחדל שלא בהתאם לתנאים אלה; המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; המשתמש מסר  בהקשר כלשהו פרטים שגויים; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה, במי מטעמה, במערכת ו/או בשירותים, בפעילותם התקינה ו/או בצד שלישי כלשהו; אם החברה חוששת כי המשתמש אינו מזמין את השירותים עבור עצמו ו/או סוחר בהם; החברה חוששת מניצול לרעה של המערכת ו/או השירותים על ידי המשתמש, הונאה ו/או גניבה; כל מקרה אשר בו, מחמת כוח עליון, אין באפשרות החברה לבצע ניהול תקין של המערכת ו/או השירותים, לספק למשתמש את השירותים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. במקרה של ביטול כאמור, החברה תחזיר את נשוא ההזמנה למשתמש, בכל דרך שתבחר החברה (לרבות ללוקר, לביתו ו/או במחסני החברה). החברה לא תהא אחראית לנזקים כלשהם בקשר עם ביטול כאמור, לרבות בגין רכישת השירותים במחיר יקר יותר מצד שלישי.

8.         תכנים

8.1        ככל שהמערכת תאפשר למשתמש להעלות, לשלוח ו/או לפרסם בדרך כלשהי תוכן, תהא החברה רשאית לפסול, למנוע הזנת, להסיר ו/או שלא להעלות למערכת תוכן, אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עלול לפגוע בשם החברה ו/או אדם ו/או גוף אחר ו/או ברגשות הציבור, הינו בעל אופי בוטה ו/או פוגעני באופן מיני ו/או אחר, עלול לגרום להפרת זכויות כלשהן ו/או לפגיעה בפרטיות, נוגד דין כלשהו ו/או את תנאים אלה, אינו הולם, אינו חוקי ו/או כל טעם אחר. משתמש אשר העלה תכנים למערכת ו/או לשירותים ו/או באמצעות מה מהם מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מעניק לחברה רישיון וזכות השימוש בתכנים (ללא תמורה ובאופן בלתי חוזר) ושהחברה תהא רשאית לעשות כל שימוש בתכנים, ללא צורך בקבלת הסכמה ו/או בתשלום תמורה כלשהי, מאשר ומתחייב כי החברה תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן במערכת ו/או בשירותים, ללא כל הודעה למשתמש וללא תשלום כלשהו, ושכל שימוש על ידי החברה תחת סעיף 8.1 זה לא יפר, יפגע ו/או כיו”ב בזכויות צדדים שלישיים כלשהם. זכויות החברה תחת המשפט הקודם תישמרנה ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע העלאת ו/או פרסום התכנים יהיו אלה חשופים לציבור, על כל המשתמע מכך וכי לקח זאת בחשבון. המשתמש מאשר כי לחברה מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של החברה, ובכלל זה להימנע מכל פעילות במערכת, ו/או פעולה כלשהי אחרת, אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של החברה. כל הזנת ו/או העלאת תכנים כפופים לתנאים אלה וכן לתנאים נוספים כלשהם באותם חלקים במערכת המאפשרים את העלאת תכנים אלה. החברה אינה מתחייבת כי המערכת תאפשר למשתמשים העלאת, משלוח ו/או פרסום תוכן ולחברה לא תהא אחריות כלשהי בקשר עם תוכן כזה.

8.2        בעצם העלאת תוכן, המשתמש מאשר כי הוא בעל כל הזכויות בו או בעל הרשאה מתאימה כדין מבעל הזכויות בו, כי הוא רשאי למוסרו לפרסום ואין מניעה, מגבלה ו/או איסור כלשהו להעלותו למערכת ו/או לשירותים ו/או לפרסמו. החברה לא תישא באחריות לנזק כלשהו שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתוכן כלשהו ולא תהא לה אחריות כלשהי בקשר עם תוכן כלשהו. המשתמש מתחייב כי התכנים יהיו חוקיים וראויים, לא שיקריים, מטעים, מעליבים, פוגעניים ו/או מטרידים, אינם מכילים פורנוגרפיה ו/או פגיעה בצנעת הפרט ואינם מיועדים לשדל ו/או לעודד פעילות פלילית ו/או אסורה, הימורים, אלימות, הפליה ו/או גזענות והעלאתם לא תפגע בפרטיות, בשם הטוב ו/או בזכויות הקניין הרוחני של אדם ו/או גוף כלשהו. המשתמש נושא באחריות ובחבות המלאים והבלעדיים בקשר עם התוכן ששלח, העלה, הציג ו/או פרסם, לרבות במסגרת השתתפות בצ’טים, העלאת בלוגים ו/או משלוח הודעות דוא”ל, ומתחייב לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק (לרבות הוצאות, כולל הוצאות משפטיות, ונזק למוניטין) בקשר עם מה מן האמור לעיל (לרבות אם מה מן האמור לעיל מפר זכויות קניין רוחני). המשתמש לא ישלח “דואר זבל” וכיו”ב באמצעות המערכת.

8.3        כל משתמש מתחייב כי לא יעלה, יעביר ו/או יפרסם תוכן שכולל ווירוסי תוכנה ו/או קודי מחשב, תוכנות ו/או תיקיות פוגעניים וכיו”ב, לא ישבש בדרך כלשהי תשתיות, מערכות ו/או שרתים שקשורים למערכת ו/או לשירותים ולא יפגע בדרך אחרת כלשהי במערכת ו/או בשירותים. משתמש לא יפגע, ישבש ו/או יזיק בדרך כלשהי לאפיני ביטחון של המערכת ו/או לאפינים המונעים ו/או מגבילים שימוש או העתקה של תוכן או של המערכת.

8.4        כל משתמש מתחייב כי לא יפעיל ו/או ישתמש במערכת אוטומטית כלשהי, לרבות “רובוטים”, “מרגלים” ו”קוראים לא מקוונים”, אשר ישלחו יותר הודעות לשרתי החברה ממה שאדם יכול להפיק באופן סביר באמצעות דפדפן מרשתת רגיל. המשתמש מתחייב כי לא יאסוף ו/או יאגור מידע אישי, לרבות שמות חשבון וכתובות דוא”ל, מהמערכת ו/או השירותים ולא ישתמש במערכות התקשורת של המערכת ו/או השירותים לצורך מסחרי כלשהו. המשתמש מחייב לנקוט בכל האמצעים למניעת חשיפת פרטיו שהוא לא מעוניין בחשיפתם; לחברה לא תהא אחריות כלשהי בקשר עם פרטי משתמש אשר יועלו לחלקים הגלויים במערכת ו/או בשירותים ו/או שימוש כלשהו בפרטים אלה.

8.6        לחברה לא תהא אחריות ו/או חבות כלשהי, ולמשתמש לא תהא זכות, טענה ו/או דרישה כלשהי, בקשר עם התכנים במערכת ו/או בשירותים (לרבות אם הועלו על ידי משתמשים) ו/או טיבם, הכל לרבות אם התכנים פוגעניים, מגונים, מפרי זכויות, לא חוקיים וכיו”ב, ו/או טעויות, שגיאות, התאמות ו/או שינויים בקשר עם התכנים. החברה אינה מתחייבת כי התוכן במערכת נכון, מדויק, מלא, אמין, זמין, מעודכן, נקי משגיאות ומרכיבים מזיקים (כגון ווירוסים ו/או סוסים טרויאניים) ו/או הולם את הציפיות והצרכים של המשתמש, בין היתר היות והחברה נתונים שמספקים לה צדדים שלישיים. שימוש בתוכן במערכת ו/או בשירותים נעשה על אחריות המשתמש וכל הסיכונים הכרוכים בכך על המשתמש. היה ומשתמש מזהה תוכן במערכת כפוגעני, הוא מוזמן לדווח על כך לחברה והחברה תנהג בעניין, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

8.7        החברה רשאית לשנות כל תוכן במערכת ו/או בשירותים, לפי שיקול דעתה ובלא הודעה.

.9         קניין רוחני ומידע

9.1        הרישיון הניתן למשתמש תחת תנאים אלה ביחס למערכת הינו רישיון מוגבל (שאינו ניתן להעברה או לרישוי משנה) להשתמש כדין במערכת (אם השימוש הוא באתר או באפליקציה, אזי יעשה אך ורק במחשב או בטלפון הסלולרי החכם שלו שבאחזקתו, אשר באמצעותו יש לו הגישה למערכת) ביחס לשירותים המוזמנים על ידי אותו משתמש בלבד, הכל בכפוף לתנאים אלה. כל משתמש מכיר מכך שכל סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות, הסודות המסחריים, זכויות הקניין הרוחני, והזכויות האחרות, בקשר עם המערכת ו/או השירותים ו/או שמופיעים במה מהם, לרבות כל תכנים, מידע, מסמכים, איפינים, קוד מקור, פרטי הפעלה, עיצוב, בסיסי הנתונים, רשימות, תיאורים, נתונים, טקסטים, סימנים, פרטים, אייקונים (icons), תצוגות, קטעי וידיאו, תמונות, גרפיקה, הצגה מילולית, סימני מסחר, שמות, ולוגואים, במערכת ו/או בשירותים, שמופיעים במה מהם ו/או של מה מהם (לרבות תוכן שהגישה אליו מחלק כלשהו במערכת ו/או שהתקבל ו/או שניתן לדלות באמצעות המערכת), וכל נגזרת של מה מן האמור לעיל, הינם רכושה של החברה (ו/או של ספקי הרישיונות שלה) בלבד ואין לעשות בהם שימוש כלשהו, בלא אישורה של החברה בכתב ומראש. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשתמש מתחייב לא להשתמש, לאסוף, להעביר, לפרסם, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לאחסן, לעבד, לפתח, ליצור נגזרות של, להנדס לאחור, לערוך מחדש, לפרק, לנסות לגזור את קוד המקור של, לשנות, להתאים, להציג, להשכיר, להחכיר, להלוות, למכור, לשווק, להציג, לשדר, למכור מחדש, להפיץ מחדש, להעניק רישיון משנה של, לאפשר גישה את, ו/או לתרגם, בדרך כלשהי, איזה מהפריטים לעיל ו/או תוכן במערכת. כל משתמש מתחייב לא להציג חלק כלשהו מהמערכת בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ו/או כיו”ב, לא לקשר לעמודים המצויים בה, לא להציג את המערכת (ו/או חלק כלשהו ממנה) בעיצוב ו/או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, ולא לפעול בדרך הדומה למה מן האמור לעיל, אלא באישור מפורש מהחברה בכתב ומראש. כל משתמש מתחייב לא לנצל את המערכת שלא בסמכות, למשל לנצלה באמצעות השגת גבול ו/או יצירת עומס על הרשת. כל משתמש מכיר בכך כי השם של החברה, סימני המסחר שלה ו/או בשימושה (בין אם נרשמו ובין אם לאו) וכיו”ב הם כולם רכושה של החברה בלבד ורק לה מותר להשתמש, להתיר בהם שימוש, להציג ו/או לערוך אותם. המשתמש אינו רשאי להעתיק, להשתמש ו/או לנקוט בפעולה אחרת כלשהי בקשר עם סימני המסחר המופיעים במערכת ו/או בשירותים. אין בהצגת ו/או בהכללת תכנים במערכת ו/או בשירותים ו/או בפריט שיש אליו קישור במערכת ו/או בשירותים כמתן זכויות ו/או רשות כלשהן למשתמש בקשר עם אותם תכנים.

9.2        המערכת עשויה לכלול קישור לאפליקציות, אתרים ו/או פריטים אחרים (“האפליקציות האחרות”), לרבות באמצעות פרסומת, תמונות ו/או מידע. למען הסר ספק, לחברה לא תהיה אחריות כלשהי, והחברה לא מציגה מצג כלשהו, בקשר עם האפליקציות האחרות, שירותיהן, מוצריהן ו/או תכנים כלשהם בהן, ו/או החוקיות, המוסריות, העדכניות ו/או האמינות של מה מן האמור לעיל ו/או השימוש במה מן האמור לעיל. החברה אינה מחויבת לבקר ו/או לבדוק בדרך כלשהי את האפליקציות האחרות. אין בהכללת קישור לאפליקציות האחרות משום הסכמה, אישור, המלצה, העדפה ו/או עידוד כלשהו האפליקציות האחרות ו/או תוכן כלשהם בהן. הגלישה ו/או השימוש האפליקציות האחרות הינם על אחריותו של המשתמש בלבד. המשתמש לא ישתמש במערכת לצורך יצירת קישורים לאפליקציות, אתרים ו/או פריטים המכילים תכנים לא חוקיים, לא הולמים ו/או אסורים ו/או שעלולים לפגוע ברגשות הציבור, טוהר המידות ו/או ערכי מוסר ו/או אתרים פורנוגרפיים, אפליקציות פורנוגרפיות ו/או אפליקציות המכילות דברי בלע ו/או הסתה. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר ו/או לשנות כל קישור מהמערכת ו/או להוסיף קישורים נוספים.

9.3        יתכן שהמערכת כוללת ו/או מאפשרת גישה לתוכן של צדדים שלישיים ו/או המשתמשים (בסעיף 9.3 זה, ביחד, “הצדדים השלישיים”). לחברה (וכן לנותני השירותים שלה ו/או לצדדים השלישיים) לא תהיה אחריות כלשהי בקשר עם התכנים האלה, נכונותם, עדכניותם, שלמותם ו/או השימוש בהם. כל פרסום מסחרי, ישיר או עקיף, על ידי צד שלישי כפוף לאישור מראש ובכתב של החברה. כל האחריות בקשר עם פרסום כאמור, התכנים שלו ו/או להתקשרות כלשהי בין משתמש לבין המפרסם תהא של הצד השלישי המפרסם ולחברה לא תהא אחריות כלשהי בקשר עם מה מן האמור לעיל. החברה לא תיחשב למעורבת ו/או לצד בהתקשרות בין מפרסם כלשהו לבין משתמש כלשהו. לחברה לא תהא אחריות כלשהי לפעילויות ו/או מעשים של צדדים שלישיים תוך שימוש במערכת ו/או בשירותים (למשל שימוש במידע בנתונים שחשפו המשתמשים במערכת ו/או ארגון מפגשים באמצעות המערכת). החברה אינה מתחייבת לבדוק את הפרסומים במערכת ו/או בשירותים, מהימנותם, אמינותם ו/או עדכניותם ו/או את תנאי ו/או תוכן המבצעים המוצעים על ידי המפרסמים. אין בהכללת פרסום במערכת ו/או בשירותים משום המלצה לרכוש את המוצרים ו/או השירותים נשוא הפרסומים. ייתכן שבמסגרת המערכת תתקיים פעילות רשת חברתית, מפגשים, קבוצות, קהילות, פורומים, צ’טים ו/או שיתוף תכנים. לחברה לא תהא אחריות ו/או חבות כלשהי בקשר עם התכנים בפעילויות אלה (אשר תהא על המשתמש המזין בלבד). לחברה לא תהא אחריות כלשהי בקשר עם עסקאות של משתמש עם צד שלישי כלשהו.

.10        אחריות

10.1      המערכת, לרבות התוכן בה, מונגשת כפי שהיא (AS IS) וכפי שהיא זמינה (As Available), והשירותים מוענקים כפי שהם (AS IS) וכפי שהם זמינים (As Available), הכל בלא מצגים ו/או אחריות כלשהי מצד החברה, לרבות בדבר זמינותם, איכותם, התאמתם (לדרישות משתמש כלשהו, למערה מסוימת ו/או אחרת), הבעלות בהם ו/או היותם נקיים מפגמים, טעויות, שגיאות, ליקויים, באגים, נזקים, קלקולים, כשלים, הפרות ביטחון, סיכון לגישה בלתי מורשית, מתקפות וירוסים וכיו”ב. כל מצגים, אחריות, ערבויות ותנאים, מפורשים, משתמעים, חוקיים, מכוח הדין ו/או אחרים, לרבות בדבר מסחריות, איכות, התאמה, טיב, זמן שימוש, עמידות, בעלות, היעדר הפרה, היעדר הפרעה, היעדר טעות וכיו”ב, לחובת החברה, מוחרגים בזאת, במידה המרבית המותרת תחת הדין החל.

10.2      לא תהא לחברה (ו/או לחברות קשורות אליה) אחריות כלשהי בקשר עם תקלות במרשתת, תקשורת איטית, עומסים וכיו”ב; בטחון מידע כלשהו שמשתמש יספק ו/או פעולות במערכת; פעולה ו/או מחדל של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו ו/או סכסוך בין משתמשים (אף שהחברה תהא רשאית לנטר סכסוך כזה); נזקים עקיפים, נסיבתיים, משניים, מיוחדים, כלליים, תוצאתיים ו/או עונשיים, לרבות נזק כלשהו למחשב, טלפון ו/או ציוד כלשהו של המשתמש בקשר עם שימוש במערכת ו/או בשירותים ו/או אובדן רווחים, הכנסות, שם טוב ו/או מוניטין ו/או אובדן מידע; גישה ו/או היעדר גישה ו/או קשיים בגישה למערכת; דרישות, תביעות ו/או טענות בקשר עם השימוש במערכת ו/או בשירותים; תשלומים שמשתמש יחויב בהם במהלך, עקב ו/או בקשר עם שימוש במערכת ו/או בשירותים; מוצרים, שירותים ו/או מידע שמספקים צדדים שלישיים ו/או עסקאות של משתמש עם צד שלישי כלשהו; נזק אחר כלשהו, בין ישיר ובין עקיף, לרבות עוגמת נפש וכיו”ב, לרבות ככל שינבע מטעות, מחדל, הפרעה, עיכוב ו/או שגיאות במתן, אספקת, קבלת, יצירת ו/או ביטול מידע בעניין המערכת ו/או השירותים; ו/או אובדן של ו/או נזק לנשואי שירותים כלשהם. 

10.3      אחריותה המצטברת של החברה כלפי משתמש תחת עילה משפטית כלשהי לא תעלה על הסכום הכולל שהמשמש שילם לחברה בפועל במשך שש (6) החודשים שלפני התרחש האירוע שמהווה את עילת תביעתו. בנוסף, אחריות החברה כלפי משתמש (בחוזים, בנזיקין ו/או אחרת) בקשר עם פריט ו/או חלק כלשהו מנשוא שירותים לא תעלה על הנמוך מבין הסכום ששילם לחברה בפועל בגין השירותים ביחס לאותו פריט ו/או חלק ספציפי לפי תנאים אלה, שוויו של אותו פריט ו/או חלק ספציפי ו-100 ₪.

10.4      משתמש יפצה וישפה את החברה בגין כל נזקים, לרבות שכ”ט עורכי דין, הוצאות אחרות והפסדים, שיגרמו לחברה בקשר עם שימושו של אותו משתמש במערכת ו/או בשירותים ו/או הפרה של תנאים אלה.

11.        דין ושיפוט

הדין החל על ו/או בקשר עם תנאים אלה, המערכת, השירותים, השימוש במה מן האמור לעיל ו/או רכישת שירותים באמצעות מה מן האמור לעיל ו/או כל פעולה ו/או סכסוך בקשר עם מה מן האמור לעיל הוא הדין הישראלי בלבד (בלא כללי ברירת הדין בו). הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת, במישרין או בעקיפין, בקשר עם תנאים אלה, המערכת, השירותים, השימוש במה מן האמור לעיל ו/או רכישת שירותים באמצעות מה מן האמור לעיל ו/או אספקתם, תהא לבתי המשפט בתל אביב-יפו, ישראל, בלבד.

מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות מסבירה איזה מידע (לרבות מידע אישי, דהיינו כזה שמאפשר לזהות את המשתמש באופן אישי) החברה תאסוף, איך תשתמש בו ובאיזה נסיבות תגלה אותו ובדבר הבחירות שמשתמש יכול לעשות ביחס למידע כזה.

החברה תהא רשאית לאסוף, לשמור ולאחסן סוגי מידע שונים, לרבות מידע ונתונים אישיים, ביחס למשתמשים ו/או להכלילם במאגר ו/או מאגרי מידע, קיימים ו/או עתידיים, לפי שיקול דעתה של החברה, בכל עת ומעת לעת. על מנת לרכוש שירותים באמצעות המערכת, יידרש המשתמש למסור מידע כגון שם, כתובת, כתובת דוא”ל, מספר טלפון, פרטי קשר אחרים, תאריך לידה, פרטי כרטיס אשראי, פרטי הזמנת המשתמש, פרטי אנשי קשר (CONTACTS LIST), תמונות של משלוחים ופרטי משלוחים וכיו”ב, אשר עלול להוות מידע אישי. המשתמש אינו מחויב למסור את המידע כאמור, אולם אם לא יעשה כן, לא יוכל לרכוש שירותים באמצעות המערכת. המשתמש מתחייב לא לגלות לחברה מידע אישי, אלא ככל שהכרחי לשימושו במערכת.

היה ומשתמש ירשם למערכת באמצעות שירות של צד שלישי, החברה ואותו צד שלישי עשויים לקבל מידע על המשתמש ושימושו בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי. המערכת עשויה גם להתיר שימוש בכלי שיתוף חברתי, אשר יאפשרו למשתמשים לחלוק פעולות במערכת באפליקציות, שירותים, מערכות ו/או אפליקציות אחרים; במקרים כאלה ספקי הכלים הללו עשויים לקבל מידע על המשתמש; על כל משתמש לבדוק את מדיניות הפרטיות של שירותי צדדים שלישיים אלה והגדרותיו אצלם. שותפי החברה עשויים לאפשר לחברה ו/או להם לאסוף מידע על שימוש משתמשים במערכות, באפליקציות ובאתרים של אותם שותפים.

החברה עשויה גם לאסוף מידע על מיקומם של משתמשים. המשתמש יוכלו לבחור שלא לאפשר זאת בטלפון הסלולרי או במחשב שלו, באמצעות ההגדרות בטלפון הסלולרי או בדפדפן או כמונחה על ידי המערכת, לפי העניין. החברה עשויה להסיק מידע מיקום כללי של משתמש, למשל באמצעות שימוש בכתובת ה-IP שלו. כשמשתמש נמצא ו/או משתמש במערכת, החברה מקבלת אוטומטית מידע טכני בייחס לחומרה ולתוכנה בשימוש.

פרטיות המשתמשים חשובה ביותר לחברה והחברה מכבדת אותה. החברה מחויבת לנקוט באמצעים מקובלים להגנת פרטיות המשתמשים ומודעת לצורך שלהם בהגנה וניהול של פרטיותם, בנוגע לשימושם המערכת. אף על פי כן, החברה לא יכולה להבטיח פרטיות מלאה ו/או שלא יהיו חדירות למערכת ו/או לשרתי ו/או מחשבי החברה ו/או המשתמשים ו/או הפרעות ו/או שיבושים בפעילות המערכת ו/או בקשר עם המידע בה ו/או חשיפות מידע. על אף כל הוראה אחרת, לא תהא החברה אחריות בקשר עם הפרות סודיות ו/או פרטיות, למעט הפרת פרטיות ככל שתנבע מזדון של החברה. ככל שתהיה חדירה למערכת ו/או למערכות החברה ו/או אדם ו/או יישות אחרת, ייחשף מידע בנסיבות שלא בשליטת החברה ו/או גוף כלשהו יקבל לרשותו מידע מהמערכת ו/או השירותים, לחברה לא תהא אחריות כלשהי בקשר עם כך ו/או שימוש במידע כאמור, וכל משתמש מוותר באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה בקשר למה מן האמור לעיל.

החברה רשאית להשתמש, לרבות באמצעות ספקיה, במידע שמשתמש יספק לה (לרבות מידע אישי) לשיפור המערכת, השירותים ושירותי החברה עבור המשתמש ובכלל, לביצוע ניתוחים סטטיסטיים, להבנת האינטראקציה בין המערכת והשירותים לבין המשתמשים, להתאמת המערכת והשירותים והתכנים בהם לצרכיו והעדפותיו האישיים של המשתמש, כדי ליצור קשר עמו, לזיהוי ו/או אימות גישתו למערכת ו/או לשירותים ו/או בקשר עם התשלומים שלו לחברה. כמו כן, החברה תהא רשאית להשתמש במידע שמשתמש יספק לה (לרבות מידע פרטי), לשנותו, לפרסמו, לגלותו ולהפיצו בקשר עם המערכת ו/או השירותים, לצורך תפעול, שיפור ו/או ביצוע המערכת ו/או השירותים ו/או מוצרי ו/או שירותי החברה ו/או רכישת החברה ו/או עסקת מימון בחברה ו/או שיתוף פעולה בין החברה לבין צד שלישי כלשהו (לרבות לצורך הצעות שיש לצדדים שלישיים עבור משתמשים) ו/או משא ומתן בקשר עם מה מן האמור לעיל, לשם שמירת קשר עם המשתמשים, לשם הספקת השירותים דרך המערכת ו/או השירותים, למטרות שיווק וקידום מכירות, לטובת בדיקות של תלונות משתמשים ו/או בדיקות פנימיות ו/או לצרכים סטטיסטיים. החברה תהא רשאית למסור, לפי שיקול דעתה, כל מידע שאינו אישי ו/או על בסיס מצטבר.

בנוסף, החברה תהא רשאית למסור ולהעביר את המידע לעובדיה ולספקיה, לרבות נותני השירותים שלה, מי שיבצע פעולות שיווק עבורה ו/או ספקי אמצעי תשלום, לרבות על מנת לתפעל את המערכת, לספק הזמנות בה ו/או לספק את השירותים; בעוד החברה עושה מאמצים כדי למנוע שימוש לרעה במידע על ידי האמורים לעיל, החברה לא יכולה להבטיח זאת; כל משתמש מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על טענות כלשהן (כלפי החברה, מי מטעמה ו/או שקשור עמה) בקשר עם שימוש כלשהו של מי מהאמורים לעיל במידע כלשהו.

החברה תהא רשאית לקרוא, לשמור, לגלות ו/או לגשת לכל מידע, לרבות כזה שמשתמש יספק לה, כפי שהיא תאמין באופן סביר שנדרש כדי (א) למלא אחר הדין החל ו/או סטנדרטים משפטיים מקובלים, הנדרש בהליך משפטי, בקשה מרשות וכיו”ב; (ב) לאכוף את תנאים אלה, לרבות חקירת הפרות פוטנציאליות שלהם, ו/או למממש את זכויות החברה; (ג) לזהות, למנוע ו/או לטפל בתרמית, נזק ו/או נושאי ביטחון ו/או טכניים; (ד) לטפל בפניות משתמשים; ו/או (ה) להגן על זכויות, נכסים ו/או בטיחות של החברה, המערכת, השירותים, המשתמשים ו/או הציבור. יתר על כן, היה ויטען כי משתמש יעשה שימוש במערכת ו/או בשירותים שפוגע בצד שלישי ו/או מפר זכויות צד שלישי ו/או דין כלשהו, תהא החברה רשאית לגלות כל מידע של המשתמש ו/או לבצע כל פעולה אחרת. לחברה לא תהא אחריות בקשר עם מדיניות פרטיות של צדדים שלישיים ו/או הפרות פרטיות על ידי צדדים שלישיים.

ככל שהמשתמש אישר זאת במסגרת ההרשמה למערכת, הזמנת שירותים באמצעות המערכת ו/או אחרת, החברה תהא רשאית לצרף את המשתמש לרשימת הדיוור של החברה, אשר תשמש את החברה לטובת משלוח חומר שיווקי, מידע על מוצרים, שירותים ומבצעים ו/או מידע אחר בנוגע לחברה. משתמש אשר אישר את צירופו לרשימת הדיוור של החברה, מאשר לחברה לעשות שימוש בפרטי ההתקשרות עמו לצורכי דיוור ישיר, ובכלל זה על מנת לשלוח לו, באמצעות דואר אלקטרוני (e-mail), מסרונים לטלפון הנייד (SMS ו/או הודעות WhatsApp) ו/או בכל אופן אחר, מסרים הנוגעים למוצרים ו/או שירותים נוספים אשר מסופקים על ידי החברה ו/או על ידי צדדים שלישיים הקשורים עמה בקשרים מסחריים ו/או אחרים, ובלבד שבכל מסר שתשלח החברה (ככל שתשלח) למשתמש, תינתן למשתמש אפשרות להודיע לחברה כי אינו מעוניין להמשיך ולקבל מסרים כאמור. משתמש אשר מבקש להיגרע מרשימת הדיוור של החברה, ישלח לחברה הודעה מתאימה, באמצעות דוא”ל: [email protected] ו/או באמצעות לינק שיצורף למסרים שיישלחו ללקוחות הכלולים ברשימת הדיוור והחברה תסיר אותו מרשימת הדיוור בתוך 5 (חמישה) ימי עבודה מיום שתקבל החברה הוראה מן המשתמש לעשות כן.

החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, לעיין מעת לעת בתכנים שיועלו או יפורסמו במערכת ו/או בשירותים. אין על החברה חובה כלשהי לעיין, לבדוק ו/או לפקח על תכנים כלשהם. מתן ו/או מימוש זכות העיון כאמור לא תטיל על החברה אחריות כלשהי בקשר עם תכנים כלשהם. משתמש לא יעתיק, יאסוף ו/או יוריד מהמערכת ו/או השירותים מידע ו/או פרטים בקשר עם משתמשים ולא ישתמש מידע כאמור ו/או יגלה אותו.

המערכת עשויה לעשות שימוש בטכנולוגיות איתור, למשל לאיסוף מידע על הפעילות במערכת ו/או כדי להיזכר במידע שמשתמש נתן בעבר, וכן בצדדים שלישיים – למשל כדי להציג או להעלות פרסומות ולחקור ולמדוד את יעילות הפרסומות. בעת השימוש במערכת עשוי להיאסף מידע אודות הדפים בהם צפה המשתמש, המודעות בהן צפה, התכנים שעניינו אותו, אינטראקציות עם משתמשים אחרים, נתונים בקשר עם המכשיר באמצעותו שהה במערכת, משך זמן שהייתו במערכת, הפעולות שבצע במערכת ו/או במערכות, באפליקציות ו/או אתרים אחרים אליהם הגיע באמצעות המערכת ו/או כיו”ב. המערכת משתמשת ב”עוגיות” (cookies) מסוגים שונים ועוד כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש בו, להתאימו להעדפות אישיות של המשתמש, לסייע בתפעולו וכיו”ב. עוגיות הן קבצי טקסט, שדפדפן המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה ושומר. קבצים אלה מכילים מידע מגוון, כדוגמת הדפים בהם ביקר המשתמש, מהיכן הגיע אל המערכת, אזורים במערכת, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה למערכת ועוד. המשתמש יוכל להימנע מקבלת חלק מהעוגיות על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן או בטלפון הסלולרי שלו. נטרול עוגיות עלול לגרום לכך שהמשתמש לא יוכל להשתמש במערכת, בשירותים ו/או בחלקם. איננו מבטיחים להיענות בדרך כלשהי להודעות אוטומטיות של “Do Not Transmit” מצד משתמשים.

בכפוף לזכויותיה של החברה לפי דין ו/או הוראות מדיניות זו ו/או תנאי השימוש, ואך ורק ככל שהיא תידרש לעשות כן לפי הדיו החל, החברה מתחייבת להסיר ממאגרי המידע שלה במערכת את הפרטים האישיים של משתמש, תוך חודש אחד (1) מקבלת בקשה בכתב למחיקה כאמור, באמצעות דוא”ל לכתובת [email protected]