פרטיות DONE (קלין בוקס בע”מ 515584233)

מדיניות הפרטיות מסבירה איזה מידע (לרבות מידע אישי, דהיינו כזה שמאפשר לזהות את המשתמש באופן אישי) החברה תאסוף, איך תשתמש בו ובאיזה נסיבות תגלה אותו ובדבר הבחירות שמשתמש יכול לעשות ביחס למידע כזה.

החברה תהא רשאית לאסוף, לשמור ולאחסן סוגי מידע שונים, לרבות מידע ונתונים אישיים, ביחס למשתמשים ו/או להכלילם במאגר ו/או מאגרי מידע, קיימים ו/או עתידיים, לפי שיקול דעתה של החברה, בכל עת ומעת לעת. על מנת לרכוש שירותים באמצעות המערכת, יידרש המשתמש למסור מידע כגון שם, כתובת, כתובת דוא”ל, מספר טלפון, פרטי קשר אחרים, תאריך לידה, פרטי כרטיס אשראי, פרטי הזמנת המשתמש, פרטי אנשי קשר (CONTACTS LIST), תמונות (Images) של הפריטים הנשלחים לטיפול ומשלוחים ופרטי משלוחים וכיו”ב, אשר עלול להוות מידע אישי. המשתמש אינו מחויב למסור את המידע כאמור, אולם אם לא יעשה כן, לא יוכל לרכוש שירותים באמצעות המערכת. המשתמש מתחייב לא לגלות לחברה מידע אישי, אלא ככל שהכרחי לשימושו במערכת.

היה ומשתמש ירשם למערכת באמצעות שירות של צד שלישי, החברה ואותו צד שלישי עשויים לקבל מידע על המשתמש ושימושו בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי. המערכת עשויה גם להתיר שימוש בכלי שיתוף חברתי, אשר יאפשרו למשתמשים לחלוק פעולות במערכת באפליקציות, שירותים, מערכות ו/או אפליקציות אחרים; במקרים כאלה ספקי הכלים הללו עשויים לקבל מידע על המשתמש; על כל משתמש לבדוק את מדיניות הפרטיות של שירותי צדדים שלישיים אלה והגדרותיו אצלם. שותפי החברה עשויים לאפשר לחברה ו/או להם לאסוף מידע על שימוש משתמשים במערכות, באפליקציות ובאתרים של אותם שותפים.

החברה עשויה גם לאסוף מידע על מיקומם של משתמשים. המשתמש יוכלו לבחור שלא לאפשר זאת בטלפון הסלולרי או במחשב שלו, באמצעות ההגדרות בטלפון הסלולרי או בדפדפן או כמונחה על ידי המערכת, לפי העניין. החברה עשויה להסיק מידע מיקום כללי של משתמש, למשל באמצעות שימוש בכתובת ה-IP שלו. כשמשתמש נמצא ו/או משתמש במערכת, החברה מקבלת אוטומטית מידע טכני בייחס לחומרה ולתוכנה בשימוש.

פרטיות המשתמשים חשובה ביותר לחברה והחברה מכבדת אותה. החברה מחויבת לנקוט באמצעים מקובלים להגנת פרטיות המשתמשים ומודעת לצורך שלהם בהגנה וניהול של פרטיותם, בנוגע לשימושם המערכת. אף על פי כן, החברה לא יכולה להבטיח פרטיות מלאה ו/או שלא יהיו חדירות למערכת ו/או לשרתי ו/או מחשבי החברה ו/או המשתמשים ו/או הפרעות ו/או שיבושים בפעילות המערכת ו/או בקשר עם המידע בה ו/או חשיפות מידע. על אף כל הוראה אחרת, לא תהא החברה אחריות בקשר עם הפרות סודיות ו/או פרטיות, למעט הפרת פרטיות ככל שתנבע מזדון של החברה. ככל שתהיה חדירה למערכת ו/או למערכות החברה ו/או אדם ו/או יישות אחרת, ייחשף מידע בנסיבות שלא בשליטת החברה ו/או גוף כלשהו יקבל לרשותו מידע מהמערכת ו/או השירותים, לחברה לא תהא אחריות כלשהי בקשר עם כך ו/או שימוש במידע כאמור, וכל משתמש מוותר באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה בקשר למה מן האמור לעיל.

החברה רשאית להשתמש, לרבות באמצעות ספקיה, במידע שמשתמש יספק לה (לרבות מידע אישי) לשיפור המערכת, השירותים ושירותי החברה עבור המשתמש ובכלל, לביצוע ניתוחים סטטיסטיים, להבנת האינטראקציה בין המערכת והשירותים לבין המשתמשים, להתאמת המערכת והשירותים והתכנים בהם לצרכיו והעדפותיו האישיים של המשתמש, כדי ליצור קשר עמו, לזיהוי ו/או אימות גישתו למערכת ו/או לשירותים ו/או בקשר עם התשלומים שלו לחברה. כמו כן, החברה תהא רשאית להשתמש במידע שמשתמש יספק לה (לרבות מידע פרטי), לשנותו, לפרסמו, לגלותו ולהפיצו בקשר עם המערכת ו/או השירותים, לצורך תפעול, שיפור ו/או ביצוע המערכת ו/או השירותים ו/או מוצרי ו/או שירותי החברה ו/או רכישת החברה ו/או עסקת מימון בחברה ו/או שיתוף פעולה בין החברה לבין צד שלישי כלשהו (לרבות לצורך הצעות שיש לצדדים שלישיים עבור משתמשים) ו/או משא ומתן בקשר עם מה מן האמור לעיל, לשם שמירת קשר עם המשתמשים, לשם הספקת השירותים דרך המערכת ו/או השירותים, למטרות שיווק וקידום מכירות, לטובת בדיקות של תלונות משתמשים ו/או בדיקות פנימיות ו/או לצרכים סטטיסטיים. החברה תהא רשאית למסור, לפי שיקול דעתה, כל מידע שאינו אישי ו/או על בסיס מצטבר.

בנוסף, החברה תהא רשאית למסור ולהעביר את המידע לעובדיה ולספקיה, לרבות נותני השירותים שלה, מי שיבצע פעולות שיווק עבורה ו/או ספקי אמצעי תשלום, לרבות על מנת לתפעל את המערכת, לספק הזמנות בה ו/או לספק את השירותים; בעוד החברה עושה מאמצים כדי למנוע שימוש לרעה במידע על ידי האמורים לעיל, החברה לא יכולה להבטיח זאת; כל משתמש מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על טענות כלשהן (כלפי החברה, מי מטעמה ו/או שקשור עמה) בקשר עם שימוש כלשהו של מי מהאמורים לעיל במידע כלשהו.

החברה תהא רשאית לקרוא, לשמור, לגלות ו/או לגשת לכל מידע, לרבות כזה שמשתמש יספק לה, כפי שהיא תאמין באופן סביר שנדרש כדי (א) למלא אחר הדין החל ו/או סטנדרטים משפטיים מקובלים, הנדרש בהליך משפטי, בקשה מרשות וכיו”ב; (ב) לאכוף את תנאים אלה, לרבות חקירת הפרות פוטנציאליות שלהם, ו/או למממש את זכויות החברה; (ג) לזהות, למנוע ו/או לטפל בתרמית, נזק ו/או נושאי ביטחון ו/או טכניים; (ד) לטפל בפניות משתמשים; ו/או (ה) להגן על זכויות, נכסים ו/או בטיחות של החברה, המערכת, השירותים, המשתמשים ו/או הציבור. יתר על כן, היה ויטען כי משתמש יעשה שימוש במערכת ו/או בשירותים שפוגע בצד שלישי ו/או מפר זכויות צד שלישי ו/או דין כלשהו, תהא החברה רשאית לגלות כל מידע של המשתמש ו/או לבצע כל פעולה אחרת. לחברה לא תהא אחריות בקשר עם מדיניות פרטיות של צדדים שלישיים ו/או הפרות פרטיות על ידי צדדים שלישיים.

ככל שהמשתמש אישר זאת במסגרת ההרשמה למערכת, הזמנת שירותים באמצעות המערכת ו/או אחרת, החברה תהא רשאית לצרף את המשתמש לרשימת הדיוור של החברה, אשר תשמש את החברה לטובת משלוח חומר שיווקי, מידע על מוצרים, שירותים ומבצעים ו/או מידע אחר בנוגע לחברה. משתמש אשר אישר את צירופו לרשימת הדיוור של החברה, מאשר לחברה לעשות שימוש בפרטי ההתקשרות עמו לצורכי דיוור ישיר, ובכלל זה על מנת לשלוח לו, באמצעות דואר אלקטרוני (e-mail), מסרונים לטלפון הנייד (SMS ו/או הודעות WhatsApp) ו/או בכל אופן אחר, מסרים הנוגעים למוצרים ו/או שירותים נוספים אשר מסופקים על ידי החברה ו/או על ידי צדדים שלישיים הקשורים עמה בקשרים מסחריים ו/או אחרים, ובלבד שבכל מסר שתשלח החברה (ככל שתשלח) למשתמש, תינתן למשתמש אפשרות להודיע לחברה כי אינו מעוניין להמשיך ולקבל מסרים כאמור. משתמש אשר מבקש להיגרע מרשימת הדיוור של החברה, ישלח לחברה הודעה מתאימה, באמצעות דוא”ל: [email protected] ו/או באמצעות לינק שיצורף למסרים שיישלחו ללקוחות הכלולים ברשימת הדיוור והחברה תסיר אותו מרשימת הדיוור בתוך 5 (חמישה) ימי עבודה מיום שתקבל החברה הוראה מן המשתמש לעשות כן.

החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, לעיין מעת לעת בתכנים שיועלו או יפורסמו במערכת ו/או בשירותים. אין על החברה חובה כלשהי לעיין, לבדוק ו/או לפקח על תכנים כלשהם. מתן ו/או מימוש זכות העיון כאמור לא תטיל על החברה אחריות כלשהי בקשר עם תכנים כלשהם. משתמש לא יעתיק, יאסוף ו/או יוריד מהמערכת ו/או השירותים מידע ו/או פרטים בקשר עם משתמשים ולא ישתמש מידע כאמור ו/או יגלה אותו.

המערכת עשויה לעשות שימוש בטכנולוגיות איתור, למשל לאיסוף מידע על הפעילות במערכת ו/או כדי להיזכר במידע שמשתמש נתן בעבר, וכן בצדדים שלישיים – למשל כדי להציג או להעלות פרסומות ולחקור ולמדוד את יעילות הפרסומות. בעת השימוש במערכת עשוי להיאסף מידע אודות הדפים בהם צפה המשתמש, המודעות בהן צפה, התכנים שעניינו אותו, אינטראקציות עם משתמשים אחרים, נתונים בקשר עם המכשיר באמצעותו שהה במערכת, משך זמן שהייתו במערכת, הפעולות שבצע במערכת ו/או במערכות, באפליקציות ו/או אתרים אחרים אליהם הגיע באמצעות המערכת ו/או כיו”ב. המערכת משתמשת ב”עוגיות” (cookies) מסוגים שונים ועוד כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש בו, להתאימו להעדפות אישיות של המשתמש, לסייע בתפעולו וכיו”ב. עוגיות הן קבצי טקסט, שדפדפן המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה ושומר. קבצים אלה מכילים מידע מגוון, כדוגמת הדפים בהם ביקר המשתמש, מהיכן הגיע אל המערכת, אזורים במערכת, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה למערכת ועוד. המשתמש יוכל להימנע מקבלת חלק מהעוגיות על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן או בטלפון הסלולרי שלו. נטרול עוגיות עלול לגרום לכך שהמשתמש לא יוכל להשתמש במערכת, בשירותים ו/או בחלקם. איננו מבטיחים להיענות בדרך כלשהי להודעות אוטומטיות של “Do Not Transmit” מצד משתמשים.

בכפוף לזכויותיה של החברה לפי דין ו/או הוראות מדיניות זו ו/או תנאי השימוש, ואך ורק ככל שהיא תידרש לעשות כן לפי הדיו החל, החברה מתחייבת להסיר ממאגרי המידע שלה במערכת את הפרטים האישיים של משתמש, תוך חודש אחד (1) מקבלת בקשה בכתב למחיקה כאמור, באמצעות דוא”ל לכתובת [email protected]