הגדרות

“החברה”           קלין בוקס בע”מ, ח.פ. 515584233, מרחוב משכית 32 הרצליה טלפון: *5099           

“העוזרת לחברה”            ויי טו זי מרקטינג בע”מ, ח.פ. 516508983, יגאל אלון 127, תל אביב , מיקוד 6744333 טלפון: 072-2210001

“המשתתף”        כל אדם אשר הינו אזרח ישראל ו/או בעל היתר כניסה ושהייה תקף על פי כל דין, אשר רשום כדין לרשת ה”אינסטגרם” בגיל 18 ומעלה ואשר עמד ביתר התנאים המפורטים בתקנון זה. על אף האמור לעיל, מובהר כי אדם שטרם מלאו לו שמונה עשרה (18) שנים במועד השתתפותו בפעילות (“קטין”), יהא זכאי להשתתף בפעילות בתנאי שניתן אישור בכתב לשביעות דעתה של החברה בדבר הסכמה להשתתפות הקטין בפעילות בהתאם לתנאי התקנון, כשהוא חתום על-ידי אחד מהוריו (או על-ידי אפוטרופוס אחר) (“אישור אפוטרופוס”). החברה תהיה רשאית לדרוש את אישור האפוטרופס לפי שיקול דעתה לרבות כתנאי לקבלת הפרס בכלל זה חתימה על כל טופס הנדרש לצורך כך ע”פ התקנון ובכלל.

“דף המותג”       אתר החברה שכתובתו: https://done.co.il/.

“הפעילות”         הפעילות תתקיים בסטוריז אשר יפורסמו ע”י העוזרת לחברה בדף המותג באינסטגרם אשר באמצעותם ניתן יהיה, במהלך תקופת הפעילות, להשתתף בפעילות ולזכות בפרס.

“תקופת הפעילות”           החל מיום ב’ 23.05.2022 בשעה 10:00 ועד ליום ה’  2.06.2022 בשעה 20:00

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות ו/או לבטלה ,מכל סיבה שהיא ובלבד שתודיע על סיומה/הארכה שלה בכל דרך סבירה.

“מועמדים לזכייה בפרס” משתתפים אשר ישתתפו בפעילות כמפורט בסעיף 3 להלן.

“הפרס”                          מארז הכולל אוזניות איירפודס 2

בלנדר שייקר נינג’ה CB103 / מכונת קפה אספרסו + מקציף אסנזה מיני C30

ו-300 שקלים לשירותי הלוקרים של DONE

“זוכה”                           זוכה כהגדרתו בסעיף 4 שלהלן.

“התקנון”
או “תקנון הפעילות”         הוראות תקנון זה לעיל ולהלן.

2. כללי

2.1.      בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות באתר ו/או בכל דרך אחרת, למעט הודעה מטעם החברה בדבר שינוי תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2.2.      תשומת ליבו של המשתתף מופנית לכך כי ייתכן ובמהלך הפעילות יעודכן התקנון. התקנון המעודכן יהיה בלינק בביו (אודות) של עמוד האינסטגרם של DONE. נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא הנוסח המעודכן שפורסם כאמור, אף אם המשתתף או אדם אחר הסתמך על נוסח קודם.

2.3.      לא ניתן לערער על תוצאות הפעילות ו/או על כל עניין הנוגע אליהם, וקביעתה של החברה בעניין זה תהא סופית ומוחלטת ואין אחריה דבר.

2.4.      בתקנון הפעילות השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

2.5.      ההשתתפות בפעילות כפופה לאמור בתקנון זה.

3. ההשתתפות בפעילות

במסגרת הפעילות, יתבקשו המשתתפים להגיב בהודעה פרטית לעמוד העיסקי DONE ולענות תשובה נכונה ומדויקת על הרמזים שיעלו בסטורי במהלך היום.

4. זכיה, איתור הזוכים וקבלת הפרס

בתום תקופת הפעילות, תכריז החברה (על פי שיקול דעתה הבלעדי) מי מבין המשתתפים בפעילות הוא המשתתף אשר שלח הודעה הנכונה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כתשובה המדויקת והמהירה ביותר.

4.1.      פרסום שם הזוכה יתבצע בפוסט הפעילות ובסטורי באינסטגרם של DONE.

4.2.      יובהר ויודגש, כי בחירת המועמדים לזכייה על ידי החברה הינה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור על ידי המשתתף.

4.3.      החברה ו/או מי מטעמה תנסה ליצור קשר עם המועמדים לזכייה באמצעות פנייה בהודעה פרטית לפרופיל האינסטגרם וזאת לפחות 3 פעמים ובפרק זמן שלא יפחת מ- 72 שעות (לא כולל שישי-שבת). הניסיונות ליצור קשר עם המועמדים לזכייה, ייעשו בשעות העבודה הרגילות של החברה. הניסיונות ייערכו במרווחים של שלוש שעות לפחות בין התקשרות להתקשרות.

4.4.      החברה ו/או מי מטעמה לא תשאיר למועמדים לזכייה הודעה בדבר בחירתם כמועמדים לזכייה ולא תציג כל שאלה אלא למועמדים לזכייה עצמם, מלבד הודעה פרטית לפרופיל שדרכו השתתפו בפעילות.

4.5.      ככל שלא התקבל מענה מהמועמדים לזכייה ו/או נפסלו בגין אי עמידתם בתנאי תקנון זה ו/או כי קיים חשד כי מועמדותם לזכייה הושגה בדרכים שאינן כשרות (לרבות ביצוע עבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית ו/או בדרך של פריצה דיגיטאלית), ו/או כי אינו מעוניים לקבל את הפרס, ייפסלו. מובהר כי המועמדים לזכייה שנפסלו לא יהיה זכאים לכל פיצוי שהוא מהחברה.

5. הפרס

5.1.      החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את הפרס ו/או את כמותו ו/או להוסיף עליו פרסים נוספים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. עדכונים לעניין זה יפורסמו בדף המותג.

5.2.      הפרסים לזוכים בפעילות הינם    מארז הכולל אוזניות איירפודס 2 בלנדר שייקר נינג’ה CB103 / מכונת קפה אספרסו + מקציף אסנזה מיני C30 ו-300 שקלים לשירותי הלוקרים של DONE

5.3.      יובהר, כי מועד אספקת הפרס בפועל, ייקבע על-ידי החברה ו/או מי מטעמה, ולזוכים לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין האמור, ולרבות בשל כל עיכוב או דחייה במועד קבלת הפרס או כל חלק הימנו.

6. פטור מאחריות

6.1.      המשתתף מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה, מנהליהן, עובדיהן, ומי מטעמן, בכל הקשור והמתייחס לפעילות, להשתתפות (או אי ההשתתפות) בו ו/או לזכייה בו. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.

6.2.      ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף, והחברה ו/או העוזרת לחברה לא תישאנה באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו למי מן המשתתפים, והקשור, במישרין או בעקיפין, עם הפעילות.

6.3.      המשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי ידוע לו כי הפעילות, הנערכת בהתאם לתקנון זה, משלבת מרכיבים של שעשוע ואף הנאה וכי יתכן כי על אף מאמצי החברה, עשויים להתרחש אירועים ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף מלזכות בפרסים ו/או מלקבל את הפרסים, והמשתתף מסכים לפטור את החברה ו/או העוזרת לחברה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם לרבות בין היתר כל תשלום, נזק, הוצאה וכיו”ב.

6.4.      החברה ו/או העוזרת לחברה אינן מתחייבות שהפעילות לא תופרע או תתקיים כסדרה ללא מגבלות או הפסקות, תנוהל ללא טעויות, תהיה חסינה מפני נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות ותקלות. מובהר בזאת, כי בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל, תהא החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי רשאית לנקוט כל צעד על מנת למזער ו/או לנטרל את האמור, לרבות להפסיק את הפעילות טרם תום תקופת הפעילות ו/או לבטל את הפעילות כליל ו/או לנקוט בכל צעד אחר, ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.

6.5.      מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי עיבוד הנתונים במסגרת הפעילות נסמך על רשת האינסטגרם שאינה בבעלות החברה, ואשר אינה חסינה מכל טעות או תקלה. החברה אינה מתחייבת כי הפעילות תתנהל ללא תקלה, שגיאה, “נפילה” או טעות, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה או בקשר לכך. כמו כן, מודגש, כי פעולת רשת האינסטגרם כפופה לזמינות ולתקינות של רשת האינטרנט, ולפיכך לא תהיה למשתתף כל טענה, דרישה או תביעה בגין כל נזק, אבדן, הפסד, פגיעה בסיכויים או הוצאה שייגרמו לו עקב טעות, נפילה, שיבוש, איחור או תקלה שנבעו מרשת האינטרנט כאמור ו/או עקב השתתפות בפעילות.

6.6.      בכל מקרה בו יוכח כי תקלה, פגיעה או רשלנות של המשתתף מנעה ממנו מלהשתתף בפעילות ו/או מלזכות בפרס ו/או לממש את הפרס, תהיה החברה ו/או העוזרת לחברה פטורות מאחריות.

6.7.      החברה והעוזרת לחברה תהיינה רשאיות למסור כל מידע אשר יידרש ממנה על פי חוק ו/או על פי הוראה של רשות מוסמכת.

6.8.      החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא אשר ייגרם למשתתף כתוצאה מהשתתפותו בפעילות.

7. הצהרות והתחייבויות המשתתף

מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או כל דין, המשתתף מתחייב כלפי החברה כי:

7.1.      במהלך השתתפותו בפעילות לא יפר את הוראות תקנון “אינסטגרם” ו/או תקנון אחר כלשהו בקשר עם הפעילות ו/או עבורה ו/או השתתפות בה .

7.2.      התוכן שהעלה המשתתף הינו מקורי ו/או בבעלותו ו/או בבעלות בא כוחו.

7.3.      בחירת הזוכים בסיום תקופת הפעילות הינה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור ומחייבת.

7.4.      יישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצה וישפה את החברה ו/או את מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק (לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן, הוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ”ט עו”ד, בגין כל טענה דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים בדרך כלשהי להפרה במישרין ו/או בעקיפין של תקנון זה.

7.5.      ידוע לו שהחברה אינה נושאת בכל אחריות באשר לאובדן פרטים של מי מהמשתתפים כתוצאה מכשל טכני, ואשר כתוצאה ממנו נמחקו, הושמדו או שובשו פרטים אישיים או התכנים אשר נשלחו במסגרת הפעילות.

8. שונות

8.1.      כל אחד מהמשתתפים מסכים לקבל על עצמו את כל הוראותיו, כל זאת לפני ביצוע ההשתתפות בפועל וכן הוא מאשר כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

8.2.      המשתתף מסכים ומאשר כי דבר השתתפותו ו/או זכייתו בפעילות ו/או התמונות והסרטים שהעלה לרשת האינסגרם בעזרתן השתתף בפעילות , אפשר שיסוקרו, יצולמו וישודרו, באמצעי תקשורת, לרבות בטלוויזיה, בשילוט, בעיתונות, בדף המותג ובאתרי אינטרנט אחרים, וכי בעצם ההשתתפות בפעילות מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונותיו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של החברה.

8.3.      הפעילות אינה קשורה, ממומנת, נתמכת או מנוהלת על ידי אינסטגרם. כל המידע אשר יימסר על-ידי המשתתף יימסר לחברה ולעוזרת לחברה ו/או למי מטעמן, ולא לאינסטגרם. השימוש במידע שיימסר על ידי המשתתף יהיה לצורך הפעילות וקידום מכירותיה של החברה בלבד. למשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי אינסטגרם ו/או מי מטעמה בקשר עם פעילות זו.

8.4.      ההשתתפות בפעילות אסורה על עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם של החברה והעוזרת לחברה.

8.5.      הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד החברה ו/או העוזרת לחברה בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בפעילות הינה שנה ממועד סיומה.

8.6.      עובדי החברה העוזרת החברה ובני משפחתם אינם רשאים להשתתף בפעילות.